Religion Section
public domain clip art
 
Your Current Location:
WPClipart > religion_mythology > Greek > Muse
Calliope
Calliope

348x537
Clio
Clio

300x543
Erato
Erato

321x616
Euterpe
Euterpe

293x587
Melpomene
Melpomene

289x608
Polyhymnia
Polyhymnia

267x579
Thalia
Thalia

322x571
Urania
Urania

284x600
Your Current Location:
WPClipart > religion_mythology > Greek > Muse