lowercase M yellow

lowercase L yellow

lowercase L green

lowercase E green

lowercase H yellow

lowercase Z green

lowercase B yellow

lowercase J green

lowercase Y yellow

lowercase E yellow

lowercase A green

lowercase Y green

lowercase G green

lowercase T yellow

lowercase M green

lowercase K green

lowercase Q yellow

lowercase V green

lowercase I green

lowercase O green

lowercase F green

lowercase C green

lowercase R green

lowercase D green