lowercase O white

lowercase U white

lowercase F orange

lowercase K orange

lowercase V orange

lowercase V white

lowercase L orange

lowercase S white

lowercase Q white

lowercase Y white

lowercase I orange

lowercase J white

lowercase C white

lowercase G white

lowercase M white

lowercase B white

lowercase T white

lowercase I white

lowercase M orange

lowercase U orange

lowercase E orange

lowercase D white

lowercase P white

lowercase W white