silver letter w

red metal letter k

purple metal letter u

letter D

J

purple metal letter capitol W

bronze letter capitol L

eyeball letter D

L

computer key B

B letter block

silver letter capitol R

letter V

bulb B

silver letter l

purple metal letter r

gold letter u

Z

bronze letter capitol N

Wood Alphabet Z

silver letter capitol F

red metal letter capitol F

silver letter capitol D

purple metal letter k