Buffalo Lancing in the Snow Drifts Sioux

Buffalo hunting in snow

Buffalo Chase in the Snow Drifts Ojibbeway

buffalo hunting

Buffalo hunt

hunting buffalo

buffalo hunter

Cape Buffalo

buffalo 1

buffalo sketch

Indian Buffalo hunt

Water buffalo photo

water buffalo 2

Water Buffalo

Buffalo Hunt on the Southwestern Prairie

Bigmouth buffalo Ictiobus cyprinellus

Buffalo hunt 3

Buffalo hunt danger

Buffalo Hunters

Bigmouth buffalo 2

Buffalo wallow

Indian hunting buffalo

Prayer to the spirit of the buffalo

Buffalo hunt 1870s