San Francisco campion Silene verecunda
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
San Francisco campion  Silene verecunda
Available formats to download:
jpgwebp