Santa skating figurine
a public domain JPG image
Santa skating figurine
Available formats to download:
jpgwebp