Klyuchevskaya volcano 20131117
a public domain JPG image
Klyuchevskaya volcano 20131117
Available formats to download:
jpgwebp