Turner The Slave Ship
a public domain JPG image
Turner  The Slave Ship
Available formats to download:
jpgwebp