Geoffroys cat Leopardus geoffroyi
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Geoffroys cat  Leopardus geoffroyi
Available formats to download:
jpgwebp