Apollo Parnassius apollo BW
a public domain JPG image
Apollo  Parnassius apollo BW
Available formats to download:
jpgwebp