Shaefers anglerfish Sladenia shaefersi
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Shaefers anglerfish  Sladenia shaefersi
Available formats to download:
jpgwebp