Valley pocket gopher Thomomys bottae
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Valley pocket gopher  Thomomys bottae
Available formats to download:
jpgwebp