Plains Pocket gopher Geomys bursarius
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Plains Pocket gopher  Geomys bursarius
Available formats to download:
jpgwebp