Yuchi Chief Kipahalogwa
a public domain JPG image
Yuchi Chief Kipahalogwa
Available formats to download:
jpgwebp