Yankton Nakota Chief
a public domain JPG image
Yankton Nakota Chief
Available formats to download:
jpgwebp